Scholarly Articles in Periodicals and Books by Giedrius Subačius:

 1. “Dėl S. Daukanto lenkų–lietuvių kalbų žodynų genezės.” (On the Genesis of S. Daukantas’s Comprehensive Polish–Lithuanian Dictionary.) Lietuvių kalbotyros klausimai 26, 1987, Vilnius, 151–157.

 2. “K. Sirvydo ‘Dictionarium trium linguarum’ ir S. Daukanto Didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas.” (K. Sirvydas’s Dictionarium Trium Linguarum and S. Daukantas’s Comprehensive Polish–Lithuanian Dictionary.) Mūsų kalba 2, 1987, Vilnius, 11–15.

 3. Michał Hasiuk, and G.S. “Dar vienas Juozo Čiuldos gramatikos rankraštis.” (One More Manuscript of Juozas Čiulda’s Grammar.) Gimtoji kalba 8–9, 1990, Vilnius, 36–39.

 4. “Simono Daukanto žodynai.” (The Dictionaries of S. Daukantas.) Lietuvių Atgimimo istorijos studijos 1: Tautinės savimonės žadintojai: nuo asmens iki partijos, 1990, Vilnius: Sietynas, 20–32.

 5. “S. Daukanto didžiojo lenkų–lietuvių kalbų žodyno istorija.” (History of Comprehensive Polish–Lithuanian Dictionary by S. Daukantas.) Kalbotyra 41(1) 1990, Vilnius, 79–89.

 6. “Lietuviški raštai – S. Daukanto didžiojo lenkų–lietuvių kalbų žodyno šaltinis.” (Lithuanian Writings—the Source of S. Daukantas’s Comprehensive Polish–Lithuanian Dictionary.) Lituanistica 3, 1990, Vilnius, 83–94.

 7. “Simonas Daukantas: rašybos ir kūrybinių interesų kitimas.” (Simonas Daukantas: Changes in Orthography and in Creative Interests.) Iš Lietuvos istorijos tyrinėjimų. Vilnius: Academia, 1991, 58–64.

 8. “La lingua scritta lituana nel XIX secolo e il suo rapporto con la lingua polacca.” (Written Lithuanian of the 19th Century and Its Relation to Polish.) Studi i saggi linguistici 31, 1991, Pisa, 213–219.

 9. “Kazimiero Kristupo Daukšos žodynas.” (K. K. Daukša’s Dictionary.) Baltistica 27(1, 1991), 1992, Vilnius, 56–69.

 10. “Juozas Čiulda – žemaičių gramatikos autorius.” (J. Čiulda—the Author of the Lowland Lithuanian Grammar.) Aitvarai 3, 1992, Vilnius, 60–63.

 11. “S. Daukanto didžiojo lenkų–lietuvių kalbų žodyno naujadarai: individuali žodžių daryba.” (Neologisms of S. Daukantas’s Comprehensive Polish–Lithuanian Dictionary.) Lietuvių Atgimimo istorijos studijos 4: Liaudis virsta tauta, 1993, Vilnius: Baltoji varnelė, 135–216.

 12. “Simono Daukanto požiūris į bendrinę kalbą.” (Simonas Daukantas’s Conception of Standard Lithuanian.) Žemaitija 1, 1993, Vilnius, 13–14.

 13. “Simono Daukanto didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas.” (S. Daukantas’s Comprehensive Polish–Lithuanian Dictionary.) Simono Daukanto raštai, Didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas 1, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993, 8–54.

 14. “S. Daukantas – J. A. Pabrėžos bičiulis.” (S. Daukantas—a Friend of J. A. Pabrėža.) Literatūra ir menas 30 Oct. 1993, Vilnius, 4.

 15. “Juozas Čiulda ir jo gramatika.” (J. Čiulda and His Grammar.) Lietuvių Atgimimo istorijos studijos 6: Juozas Čiulda, Trumpi samprotavimai apie žemaičių kalbos gramatikos taisykles, 1993, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 7–56.

 16. “Stanisław Ropelewski i jego słownik Polsko-Francuski.” (S. Ropelewski and His Polish–French Dictionary.) Poradnik językowy 1–2, 1993, Warsaw, 62–67.

 17. “Simono Daukanto požiūris į bendrinę kalbą.” (Simonas Daukantas’s Conception of Standard Lithuanian.) Lietuvių Atgimimo istorijos studijos 5: Simonas Daukantas, 1993, Vilnius: Viltis, 63–68.

 18. “Simono Daukanto strubis ir auklės.” (S. Daukantas’s Words strubis and auklės.) Lietuvių kalbotyros klausimai 34, 1994, Vilnius, 185–186.

 19. “Stanisław Ropelewski i jego słownik polsko-francuski.” (S. Ropelewski and His Polish–French Dictionary.) Prace filologiczne 39, 1994, Warsaw, 327–333.

 20. Roma Bončkutė, and G.S. “Simono Daukanto ‘Istorijos žemaitiškos’ rankraščio ir publikavimo istorija.” (S. Daukantas’s ‘History of Lowland’: Publication History of the Manuscript.) Simonas Daukantas, Istorija žemaitiška 2, ed. Birutė Vanagienė, Vilnius: Vaga, 1995, 452–462.

 21. “Kalba, istorija, žmogus – sintezės ilgesys.” (Language, History, and Man—a Yearning for Synthesis.) Metmenys 68, 1995, Chicago, 122–132.

 22. “La concezione della lingua Lituana comune per Simonas Daukantas.” (Simonas Daukantas’s Conception of Standard Lithuanian.) Res Balticae 1995, Pisa, 165–175.

 23. “On the Category of Mood in Lithuanian and Latin Grammars during Renaissance.” Italia ed Europa nella linguistica del Rinascimento, Confronti e relazioni; Atti del Convegno internazionale, Ferrara, Palazzo Paradiso 20–24 Marzo 1991, ed. Mirko Tavoni etc., vol. 2 (L’Italia e l’Europa non romanza; Le lingue orientali), Modena: Franco Cosimo Panini, 1996, 207–212.

 24. “Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos žemaičių kalba.” (The Lowland Lithuanian of Jurgis Ambraziejus Pabrėža.) Lietuvių Atgimimo istorijos studijos 8: Asmuo: tarp tautos ir valstybės, 1996, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 10–113.

 25. “Kajetono Roko Nezabitauskio elementoriaus kalba ir rašyba.” (The Language and Orthography of Kajetonas Rokas Nezabitauskis’s Primer.) Kajetonas Nezabitauskis, Naujas mokslas skaitymo dėl mažų vaikų Žemaičių ir Lietuvos, Vilnius: Alma littera, 1996, 79–87.

 26. “Kiprijono Nezabitausko žodyno autorius.” (The Author of Kiprijonas Nezabitauskis’s Dictionary.) Lietuvių kalbotyros klausimai 36, 1996, Vilnius, 212–213.

 27. “Dionizo Poškos bendrinės kalbos kategorijos.” (The Categories of Standard Lithuanian of Dionizas Poška.) Baltistica 31(2) 1996, Vilnius, 249–259.

 28. “Lietuviški XIX a. Pavandenės antkapių užrašai.” (Lithuanian Epitaphs of the 19th century in Pavandenė.) Žemaičių praeitis 6: Pavandenė, Vilnius: Dailės akademijos leidykla, 1996, 79–81.

 29. “Trys XIX a. bendrinės rašomosios kalbos modeliai: J. A. Pabrėža, J. Čiulda, S. Daukantas.” (Three Models of Standard Written Lithuanian in the 19th Century: J. A. Pabrėža, J. Čiulda, and S. Daukantas.) Lietuvių kalbotyros klausimai 36, 1996, Vilnius, 51–59.

 30. “Three Models of Standard Written Lithuanian Language in the 19th Century: J. A. Pabrėža, J. Čiulda, S. Daukantas,” Lituanus 43(1), 1997, Chicago, 13–25.

 31. “La concezione della lingua comune di Kajetonas Nezabitauskis: fra Poška e Stanevičius.” (Kajetonas Nezabitauskis’s Conception of Standard Language: between Poška and Stanevičius.) Res Balticae 1997, Pisa, 215–229.

 32. “Antano Klemento Kalba.” (The Language of Antanas Klementas.) Lietuvių kalbotyros klausimai 37, 1997, Vilnius, 225–246.

 33. “Žemaičių mąstymo apie bendrinę kalbą istorijos metmenys.” (An Outline of History of Ideas on Standard Lowland Lithuanian.) Metmenys 72, 1997, Chicago, 125–148.

 34. “Sedos Šv. Sakramento brolijos Jono Domaševičiaus lietuviškas XVIII a. tekstas.” (Jonas Domaševičius’s Lithuanian Text for the 18th Century Brotherhood of St. Sacrament in Seda.) Žemaičių praeitis 5: Seda, Vilnius: Dailės akademijos leidykla, 1997, 64–71.

 35. “The Errors of Martynas Mažvydas,” Lituanus 44(2), 1998, Chicago, 42–47.

 36. “Bonaventūra Gailevičius – tikėtinas 1805 m. Išguldymo afieros mišių šventų ir 1806 m. Lietuviškų evangelijų autorius” (Bonaventūra Gailevičius: Probable Author of ‘Explanation of Celebration of a Sacred Mass’ (1805) and ‘Lithuanian Gospels’ (1806).). Baltistica 5 priedas, 1998, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 201–226.

 37. “Seniausios lietuviškos Mosėdžio kapų epitafijos.” (The Oldest Epitaphs in the Cemetery of Mosėdis.) Žemaičių žemė 4, 1998, Vilnius, 17, 22–23.

 38. “Čikagos Newberry bibliotekos senosios lituanistinės ir prūsistinės knygos kalbininko Princo Luis-Lucien Bonaparte knygų kolekcijoje bei kitur,” Giedra Subačienė, Giedrius Subačius, Newberry Lituanica: Čikagos Newberry bibiliotekos lituanistinių ir prūsistinių knygų katalogas iki 1904 metų ⁄ Books of Lithuanian and Old Prussian Interest at the Newberry Library, Chicago. To 1904, Chicago: Lithuanian American Community Inc., 1999, v–ix.

 39. “Books of Lithuanian and Old Prussian Interest in the Collection of Linguist Prince Louis-Lucien Bonaparte and Elsewhere at the Newberry Library,” Giedra Subačienė, Giedrius Subačius, Newberry Lituanica: Čikagos Newberry bibiliotekos lituanistinių ir prūsistinių knygų katalogas iki 1904 metų ⁄ Books of Lithuanian and Old Prussian Interest at the Newberry Library, Chicago. To 1904, Chicago: Lithuanian American Community Inc., 1999, xi–xv.

 40. “Ideas about Standard Lowland Lithuanian: Beginning of the Nineteenth Century; Summary of the monograph presented for habilitation; Humanities: philology (04 H); Vilnius, 1999.

 41. Pietro U. Dini, and G. S., “Konstantino Sirvydo Dictionariumo neišlikusio antrojo leidimo (1631) pėdsakai Kristijono Mentzelio darbe (1682): botanikos terminai.” (Traces of the Second Non surviving Edition [1631] of Konstantinas Sirvydas’s Dictionarium in Christian Mentzel Book [1682]: Phytonims.) Archivum Lithuanicum 1, 1999, Vilnius: Petro ofsetas, 11–56.

 42. “Simonas Daukantas – Motiejaus Valančiaus raštininkas.” (Simonas Daukantas—a Scribe of Motiejus Valančius.) Archivum Lithuanicum 1, 1999, Vilnius: Petro ofsetas, 85–95.

 43. “XVII–XIX amžiaus lietuvių kalbos gramatikų publikavimo būklė.” (Publications of Lithuanian Grammars of the 17–19th Centuries.) Archivum Lithuanicum 2, 2000, Vilnius: Petro ofsetas, 255–268.

 44. “Spaustuvininkų įtaka rašybai ir jos standartams.” (The Influence of Printers on Textual Orthography and Orthographic Standards.) Archivum Lithuanicum 3, 2001, Wiesbaden: Harrassowitz, 129–152.

 45. “Du Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos rankraščiai: Kninga turinti savėj kozonius ir Rekolekcijos dvasiškos. (Two Manuscripts of Jurgis Ambraziejus Pabrėža: Kninga. Tóręti sawiey Kozonius (1822) and Rekólekcyjys Dwasyszkas (1846).) Archivum Lithuanicum 3, 2001, Wiesbaden: Harrassowitz, 167–184.

 46. “Written Standard and Spoken Standard,” Baltu filoloģija 10, 2001, Rīga, 127–136.

 47. “Senieji Renavo kapų tekstai.” (Old Epitaphs in Renavas Cemetery.) Žemaičių praeitis 9. Renavas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001, 231–234.

 48. “Perspectives of a History of European Standard Languages,” Lituanus 48(1), 2002, Chicago, 18–26.

 49. “Two Types of Standard Language History in Europe,” Res Balticae 8, Pisa, 2002, 131–150.

 50. “XVIII–XIX amžiaus lietuviškų tekstų grafemos <I> ir <J>.” (Graphemes <I> and <J> in the Lithuanian Texts of the Eighteenth and Nineteenth Centuries.) Archivum Lithuanicum 5, 2003, Wiesbaden: Harrassowitz, 227–262.

 51. “Standartinė kalba – valdžios nuosavybė.” (Standard Language—Property of Government.) Kultūros barai 12, 2003, Vilnius, 63–64.

 52. “Standartinių (bendrinių) kalbų istorijos chronologija.” (Chronology in the History of Standard Languages.) Metmenys 84, 2004, Chicago, 97–115.

 53. “Grafemos <ſ> netektis Lietuvos ſpaudiniuose.” (Loss of the Grapheme <ſ> Long in Lithuanian Prints.) Archivum Lithuanicum 6, 2004, Wiesbaden: Harrassowitz, 239–264.

 54. “Grafemos <ſ> netektis Lietuvos rankraſzčiuose.” (Loss of the Grapheme <ſ> Long in Lithuanian manuscripts.) Archivum Lithuanicum 6, 2004, Wiesbaden: Harrassowitz, 265–285.

 55. “Double Orthography in American Lithuanian Newspapers at the Turn of the Twentieth Century,” Studies in Baltic and Indo-European Linguistics, In honor of William R. Schmalstieg, eds. Philip Baldi, Pietro U. Dini, Amsterdam, Philadelphia: John Benjamin's, 2004, 189–201.

 56. “Lietuviška ir rusiška lietuviškų spaudinių kirilika 1864–1866 metais.” (The Lithuanian versus Russian Cyrillic Alphabet in Lithuanian Texts of 1864–1866.) Raidžių draudimo metai, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004, 139–173.

 57. “Development of the Cyrillic Orthography for Lithuanian in 1864–1904,” Lituanus 51(2), Chicago, 2005, 29–55.

 58. “The Choice of a Symbolic Codifying Work in the History of Standard European Languages,” Bibliotheca Archivi Lithuanici 4, Hrsg. von Jolanta Gelumbeckaitė, Jost Gippert, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, 124–133.

 59. “Stanislovo Moravskio lietuvių kalba: 1850–1852.” (The Lithuanian of Stanislovas Moravskis: 1850–1852.) Archivum Lithuanicum 7, 2005, Wiesbaden: Harrassowitz, 155–174.

 60. “Kazimiero Lelio ir Ipolito Liutostanskio lietuviškos kirilikos modeliai, 1887–1891.” (Kazimieras Lelys’s and Ipolitas Liutostanskis’s Models of Lithuanian Cyrillic Script in 1887–1891.) Archivum Lithuanicum 8, 2006, Wiesbaden: Harrassowitz, 279–316.

 61. “Filologinis Aleksandro Luočio salto: Трумпасъ Катехизмасъ (1865) verčiamas Trumpu Katechizmu (1874).” (The Philological Somersault of Aleksandras Luotys: Трумпасъ Катехизмасъ [1865] into Trumpas Katechizmas [1874].) Baltistica 41(2), Vilnius, 2006, 283–308.

 62. “An Illusionary Independence of Major Trends in the Standardization of Lithuanian: The Example of Kalikstas Kasakauskis (1792–1866),” Балты и Великое княжество Литовское. Историко-лингвистический взгляд. Памяти Егидиюса Банёниса, Москва: Новое издательство, 2007, 277–284.

 63. “Kelios istorinės pastabos apie žodį auka. (Several Historical Remarks on the Word auka 'offering; sacrifice'.) Baltistica 42(1), 2007, 133–134.

 64. “Panevėžio mokytojų seminarija: lietuvių kalbos dėstymo pradžia 1872–1873 metais.” (Teachers Training Seminary in Panevėžys: Implementation of the Lithuanian Language Lessons in 1872–1873.) Archivum Lithuanicum 9, 2007, Wiesbaden: Harrassowitz, 301–312.

 65. “The Letter <J> and Lithuanian Cyrillic Script: Two Language Planning Strategies in the Late Nineteenth Century,” Journal of Baltic Studies 39(1), 2008, Routledge, 73–82.

 66. “Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos Taislius augyminis (1843).” (System of Plants by Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1843).) Jurgis Ambraziejus Pabrėža, Taislius augyminis I–223, parengė Ona Kažukauskaitė, Rita Šepetytė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009, 9–28.

 67. “Zacharijaus Liackio pranešimas IX Rusijos archeologų suvažiavime Vilniuje (1893).” (Zakharij Liatskij’s Paper in the Ninth Congress of the Archeologists of All Russia in Vilnius (1893).) Archivum Lithuanicum 11, 2009, 305–322.

 68. “Panevėžys Nikolajaus Gogolio Vestuvėse (Andriaus Poidėno recenzija laisvam Liudviko Jakavičiaus vertimui; 1899).” (Panevėžys in Nikolaj Gogol’s Comedy The Wedding [Review of Liudvikas Jakavičius free translation by Andrius Poidėnas].) Iš Panevėžio praeities: kultūros paveldas (Konferencijos pranešimai, Dvyliktoji konferencija, Panevėžys, 2010 10 22). (From the Past of Panevėžys: Cultural Heritage [Papers of the Conference, The Twelfth Conference, Panevėžys, October 22, 2010].) Sudarytojai (editors) Jūratė Gaidelienė, Arūnas Astramskas, Panevėžys, 2010, 23–30, 99–100.

 69. G.S., Mariusz Leńczuk, and Wiesław Wydra. “The Earliest Known Lithuanian Glosses (~1520–1530).” Archivum Lithuanicum 12, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010, 31–70.

 70. “Nežinomas Zavadzkio spaustuvės leidinukas kirilikos raidėmis (1887).” (Publisher Zavadzkis’ Unknown Brochure in Cyrillic Lithuanian Script [1887]). Archivum Lithuanicum 12, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010, 133–156.

 71. “Sinclair’s Sources and His Choice of Lithuanian Characters.” Upton Sinclair’s The Jungle. New Edition, Edited and with an introduction by Harold Bloom, Bloom’s Literary Criticism, Infobase Publishing, 2010, 117–132. ISBN 978-1-60413-887-0 (hardcover); ISBN 978-1-4381-3434-5 (e-book).

 72. “The Forgotten Model of a Separate Standard Lowland Lithuanian: Jurgis Pabrėža (1771–1849),” Language and Ethnic Identity 2: The Success-Failure Continuum in Language and Ethnic Identity Efforts, Edited by JOSHUA A. FISHMAN and OFELIA GARCIA, Oxford University Press, 2011, 444–456.

 73. “The Influence of Clandestine Standard Lithuanian in the Latin Alphabet on the Official Lithuanian in Cyrillic Letters (1864–1904),” Nation und Sprache in Nordosteuropa im 19. Jahrhundert, Herausgegeben von Konrad Maier, Veröffentlichungen des Nordost-Instituts 9, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2012, 231–240. ISSN 1862-7455; ISBN 978-3-447-05837-7

 74. “Lietuviškos Uptono Sinclairio 'Džiunglės' .” (The Lithuanian Jungle by Upton Sinclair.) Upton Sinclair, Džiunglės, translated by Rasa Drazdauskienė (the 6th Lithuanian edition of The Jungle), Vilnius: Aukso Žuvys, 2012, 7–33.

 75. “Lietuvių kalbos balsių abėcėlės tvarka ir netvarka: istorija ir nūdiena.” (Order and Disorder of the Vowels in the Lithuanian Alphabet: A Historical Look at the Creation of Lithuanian Alphabetical Order.) Archivum Lithuanicum 14, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2012, 155–190. ISSN 1392-737X.

 76. “Ar banginis yra žuvis?” (Is Whale a Fish?) Kultūros barai 4, 2013, Vilnius, 26–28.

 77. “Lietuvių kalbos mirtis.” (Death of Lithuanian.) Kultūros barai 5, 2013, Vilnius, 36–41.

 78. “The death of a language,” Eurozine, Oct 17, 2013: http://www.eurozine.com/articles/2013-10-17-subacius-en.html

 79. “Kalbos klaidų didybė.” (Greatness of Language Mistakes.) Kultūros barai 10, 2013, Vilnius, 4–10.

 80. “Svetimieji ir savieji Simono Daukanto kalbos gryninimo strategijoje.” (Own People and Strangers in Simonas Daukantas Strategy of Language Purification.) Archivum Lithuanicum 15, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013, 547–554.

 81. “Pirmasis Simono Daukanto rašybos lūžis (1827–1828): raidė y, garsas ẹ, diakritikai ir geminatos.” (The First Turning Point in Simonas Daukantas’s Orthography (1827–1828): Letter y, Sound ẹ, Diacritics, and Geminates.) Archivum Lithuanicum 16, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, 203–268. ISSN 1392-737X.

 82. “Birutės Rokaitės-Vanagienės žodynas ir kiti darbai.” (A Dictionary of Birutė Rokaitė-Vanagienė and Her Other Works.) Birutė Vanagienė, Šiaurės vakarų žemaičių žodynas 1, Lietuvių kalbos institutas, 2014, XI–XXII.

 83. “Ortografinė Simono Daukanto žemaitiško balsio [ẹ] raiška Istorijoje žemaitiškoje (1828–1834): <e, ę, i, y>.” (Orthographic Renderings of Simonas Daukantas’ Lowland Sound [ẹ] in History of the Lowlands (1828–1834): <e, ę, i, y>.) Archivum Lithuanicum 17, 2015, 167–234. ISSN 1392-737X.

 84. “Simono Daukanto Istorijos žemaitiškos (1828–1834) rašybos lūžiai: diakritikai, geminatos, digrafai.” (Turning points in Orthography of Simonas Daukantas's History of the Lithuanian Lowlands (1828–1834): Diacritics, Geminates, and Digraphs.) Archivum Lithuanicum 18, 2016, 135–184. ISSN 1392-737X.

 85. G. S. and Pēteris Vanags, “Žodis valstybė – Simono Daukanto pasiskolintas latvizmas.” (The Lithuanian Word valstybė 'state, polity'’ — a Loanword from Latvian by Simonas Daukantas (at about 1828 –1834.) Archivum Lithuanicum 18, 2016, 337–372. ISSN 1392-737X.

 86. “Simono Daukanto dvibalsio [ẹi] ženklinimas Istorijoje žemaitiškoje (1828–1834): ‹ei, ęi, ie, iei, iey, ij, yi›” (Orthographic Variation of the Diphthong [ẹi] in Simonas Daukantas’s “History Of The Lithuanian Lowlands” [1828–1834]: ‹ei, ęi, ie, iei, iey, ij, yi›). Darbai ir Dienos 66, 2016, 11–88.

 87. “Priešistorė: lietuvių kalba kaip simbolis“ (Prehistory: The Lithuanian Language as a Symbol.) Lietuvių kalbos ideologija. Norminimo idėjų ir galios istorija, sudarė Loreta Vaicekauskienė ir Nerijus Šepetys, Vilnius: Naujasis židinys–Aidai, 2016, 113–114.

 88. “Sovietinė preskriptyvinė kalbos suvokimo paradigma” (Soviet Prescriptivist Paradigm of Language Perception.) Lietuvių kalbos ideologija. Norminimo idėjų ir galios istorija, sudarė Loreta Vaicekauskienė ir Nerijus Šepetys, Vilnius: Naujasis židinys–Aidai, 2016, 129–142.

 89. “Posovietinis ‘Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas’ – didžioji kalbininkų klaida” (Postsoviet ‘List of the Great Language Mistakes’ Is the Great Mistake of the Linguists.). Lietuvių kalbos ideologija. Norminimo idėjų ir galios istorija, sudarė Loreta Vaicekauskienė ir Nerijus Šepetys, Vilnius: Naujasis židinys–Aidai, 2016, 142–149.

 90. “Simono Daukanto redagavimas: Vėlesnieji Istorijos Žemaitiškos (1828–1834) taisymai” (Editing of Simonas Daukantas: Later Corrections in History of the Lithuanian Lowlands [1828–1834].) Darbai ir Dienos 67, 2017, 69–103.

 91. “Simono Daukanto Didžiojo lenkų–lietuvių kalbų žodyno rašymo laikas: 1852–1856, 1857–1858 m.” (The Time of Compilation of the Great Polish–Lithuanian Dictionary by Simonas Daukantas: 1852–1856, 1857–1858.) Archivum Lithuanicum 19, 2017, 137–148. ISSN 1392-737X.

 92. “Kas yra kalba ir kalbos standartas” (What is Language and Language Standard?) Lietuvių kalbos idealai. Kaip keitėsi geriausios kalbos idėja, sudarė Loreta Vaicekauskienė, Vilnius: Naujasis židinys–Aidai, 2017, 21–34.

 93. G.S., and Loreta Vaicekauskienė, “Kaip kalbai primetamas netaisyklingumas” (In What Way Incorrectness Is Being Imposed upon the Language.) Lietuvių kalbos idealai. Kaip keitėsi geriausios kalbos idėja, sudarė Loreta Vaicekauskienė, Vilnius: Naujasis židinys–Aidai, 2017, 34–43.

 94. “Raidės <î> [ẹ] atsiradimas Simono Daukanto tekstuose” (Appearance of the Grapheme <î> [ẹ] in Simonas Daukantas's Texts.) Archivum Lithuanicum 20, 2018, 177–208. ISSN 1392-737X.

 95. Pietro U. Dini and G. S.:Lituanie et Samogitie : sources, onomastique, étymologie,” Le nom des langues en Europe centrale, orientale et balkanique, sous la direction de Patrick Sériot, Limoges: Les Éditions Lambert-Lucas, 2019, 97–116. ISBN 978-2-35935-251-1.

 96. “Pirmosios Simono Daukanto knygos Prasma lotynų kalbos (1837) raidės <I‑ , J‑>, <i‑, j‑> ir jų rinkėjai” (Graphemes <I‑, J‑>, <i‑, j‑> and Their Typesetters in the First Book by Simonas Daukantas: Prasmą Łotinû Kałbôs (Grammar of Latin of 1837).) Archivum Lithuanicum 21, 2019, 193-208. ISSN 1392-737X.

 97. “Simono Daukanto Margumynų rankraščio atkarpų “Vocabularium”, “Mythologie universelle” genezė” (Genesis of the Segments “Vocabularium” and “Mythologie Universelle” in Simonas Daukantas’s Manuscript Margumynai.) Senoji Lietuvos literatūra 48, 2019, 37–71. ISSN 1822-3656.

 98. “Orthographic Variation and Materiality of a Manuscript. Pre-standard Lithuanian Spellings in Simonas Daukantas’s ‘History of the Lithuanian Lowlands’ (1831–4)”, Advances in Historical Orthography, c. 1500–1800, ed. Marco Condorelli, 2020 (Nov. 12), 124–140. ISBN 978-1-108-47180-0.

 99. “Simono Daukanto Patarlių ortografijos lūžis Sankt Peterburge (~1838–1841)” (Simonas Daukantas’s Orthographic Switch of Proverbs in St Petersburg (ca. 1838–1841).) Archivum Lithuanicum 22, 2020, 131216. ISSN 1392-737X. doi.org/10.33918/26692449-22004

 100. “Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos žemaičių bendrinės kalbos idėja.” (The Idea of Standar Lowland Lithuanian by Jurgis Ambraziejus Pabrėža.) Žemaičių šventasis. Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai – 250, Sudarė Dalia Činkienė, Asta Pocienė, Klaipėda, 2021, 55–61.

 101. “Ko nežinome apie Daukantą” (What We don't Know about Daukantas.) Kultūros barai 6, 2021, 80–86.

 102. “Lietuviškos Uptono Sinclairio ‘Džiunglės’.” (The Lithuanian Jungle by Upton Sinclair.) Upton Sinclair, Džiunglės, translated by Rasa Drazdauskienė (the 7th Lithuanian edition of The Jungle), Vilnius: Aukso Žuvys, 2022, 403–430.

 103. „Simono Daukanto 1846‑ųjų Pasakų Fedro rankraščio ir spaudinio ortografija” (The Orthography of both Manuscript and Printed book (1846) of Simonas Daukantas’s Lithuanian translation of the Fables of Phaedrus.) Archivum Lithuanicum 24, 2022, 131–186. ISSN 1392-737X, e-ISSN 2669-2449.

 104. “Materiality of Writing,” The Cambrige Textbook of Historical Orthography, eds. Marco Condorelli and Hanna Rutkowska, Cambridge: Cambridge University Press, 2023, 305–323. ISBN 978-1-108-48731-3 Hardback.

 105. “Simono Daukanto 1846 m. spaudinio Gyvatų Didžiųjų Karvaidų ortografija. Palimpsestinės raidės" (Lithuanian Orthography Of 1846 Printed Book Lives Of The Eminent Commanders Of Simonas Daukantas. Palimpsest Graphemes.) Archivum Lithuanicum 25, 2023.

 106. “Simono Daukanto rašytų epitafijų Simonui Lopacinskiui ir Kotrynei Daukantienei ortografija ir datavimas” (Orthography and Time of the Epitaphs written by Simonas Daukantas for Simonas Lopacinskis (d. 1814) and Kotrynė Daukantienė (d. 1847).) Senoji Lietuvos literatūra 55, 2023.