Other Articles by Giedrius Subačius:

 1. “Dėl stotelių pavadinimų.” (On the Names of Bus Stops.) Vakarinės naujienos 9 Mar., 1982.

 2. “Kraštotyra ir kalba.” (Ethnography and Language.) Tarybinis studentas 10 Feb., 1984, 1.

 3. “Pagerbtas prof. J. Kazlauskas.” (Prof. J. Kazlauskas Has Been Honoured.) Tarybinis studentas 1 Jun., 1984, 4.

 4. “Spaudos apžvalga” (Survey of Publications.) Mūsų kalba 4, 1984, 29–42 (38–42).

 5. “J. Balčikonio jubiliejinė.” (J. Balčikonis Anniversary [Conference].) Kultūros barai 5, 1985, 75–76.

 6. Interviu su Dž. Bolonjeziu. (Interview with G. Bolognesi.) Tarybinis studentas 22 Oct., 1985, 3.

 7. “Būdvardžio pilnas vartojimas.” (Usage of the Adjective pilnas.) Vakarinės naujienos 15 Dec., 1986, 3.

 8. “Jeigu jis būtų ilgiau gyvenęs; minint K. Būgos 110-ąsias metines.” (If He Had Lived Longer. On K. Būga’s 110th Anniversary.) Šeimos kalendorius, 1989, 224–225.

 9.  “Interviu su Giedriumi Subačiumi”, (Interview with Giedrius Subačius, interviewer Egidijus Knispelis.) Tarybinis studentas 9 Dec., 1988, 3.

 10.  “Lietuvių–italų ryšiai.” (Lithuanian and Italian Relations.) Metai 1, 1991, 190–191.

 11. Bonifacas Stundžia, and G.S. “Renesanso kalbotyros konferencija.” (Conference of Renaissance Linguistics.) Baltistica 27(1), 1992, 80–81.

 12. “Kalbininkai Šatėse.” (Linguists in Šatės.) Mūsų žodis 17 Jul., 1993, Skuodas, 1.

 13. Pēteris Vanags and G.S. "Ieskats lietuviešu valodnieciskajā literatūrā (1989–1991)." (Review of Lithuanian Linguistic Literature of 1989 to 1991.) Baltu filoloģija 3, 1993, 42–49.

 14. “Ahead of His Times; Lithuania Celebrates the 200th Anniversary of Birth of Simonas Daukantas, the Herald of National Revival.” Lithuania in the World 2(1), 1994, 9.

 15. Karilė Vaitkutė and G.S. “Lituanistikos katedra gyvuoja.” (Endowed Chair in Lithuanian Studies Is Still Alive.) Draugas 20 Sep., 1994.

 16. “Algį Samulionį prisimenant.” (In memoriam of Algis Samulionis.) Draugas 7 Jan., 1995.

 17. “Aleksandro Vanago netekus.” (In memoriam of Aleksandras Vanagas.) Draugas 20 Apr., 1995.

 18. Interview with Rimantas Miknys, Egidijus Motieka, Vladas Sirutavičius, Giedrius Subačius etc. “Tautos istorinio tapatumo beieškant.” (Looking for the Historical Identity of Nation.) Interviewer Giedrius Viliūnas. Kultūros barai 2, 1995, 2–7.

 19. “PLB Lituanistikos katedra šiandien.” (Endowed Chair in Lithuanian Studies today.) Pasaulio lietuvis 6–7, 1995, 17–18.

 20. “Apie kalbą, žodį, rūpesčius.” (About Language, Words and Other Concerns.) Interview with Giedrius Subačius, interviewer Liūtas Mockūnas, Akiračiai 3, 1996, 8–10.

 21. “PLB Lituanistikos katedroje Tomas Kapačinskas.” (Tomas Kapačinskas Visits the Endowed Chair in Lithuanian Studies.) Draugas 2 May, 1996, 6.

 22.  “Pokalbis apie Lituanistikos katedrą UIC (su mūsų skaitytojais mintimis apie jos dabartinę būklę ir jos ateitį dalijasi profesoriai Violeta Kelertienė, Rimvydas Šilbajoris ir Giedrius Subačius).” (Discussion on Lithuanian Studies at UIC. Interview about present and future of Lithuanian Studies with professors Violeta Kelertienė, Rimvydas Šilbajoris, and Giedrius Subačius.) Draugas 25 May, 1996, 1, 2, 4.

 23. “Geriau suprantu save šiandien, jei suprantu, kas buvo prieš 200 metų”. (I Understand Myself Better if I Understand what Happend 200 Years Ago.) Interview with Giedrius Subačius, interviewer Vidmantas Kuprevičius, Šiaurės Atėnai 29 Jun., 1996, 3, 10.

 24. “Naujas S. Daukanto raštų tomas – laiškai T. Narbutui.” (New Volume of the Complete Daukantas’s Writings—Letters to T. Narbutas.) Lietuvos rytas (Mūzų malūnas) 23 Aug., 1996, 28.

 25. “Apie apologiją Olševskiui.” (On the Apology to Olševskis.) Naujasis židinys (Aidai) 9, 1996, 579–580.

 26. “Lithuanian Studies in Illinois University”. Antanas Danielius speaks to Giedrius Subačius, Assistant Professor of Illinois University. Vilnius, Winter 1996, 202–204.

 27. “Senųjų lietuviškų knygų rinkinys Čikagoje.” (The Collection of Old Lithuanian Books in Chicago.) Draugas (Saturday supplement) 15 Feb., 1997, 1.

 28. “Atostogos Užupyje.” (Vacation in Užupis.) Interview with Giedrius Subačius, interviewer Danutė Šepetytė, Respublika 5 Jul., 1997.

 29. “Lituanistas iš Čikagos” (Lithuanian Scholar from Chicago.) Interview with Giedrius Subačius, interviewer Julija Janulevičiūtė, Veidas 2 Aug., 1997, 98.

 30. “Lituanistikos katedra Ilinojaus universitete“, (Lithuanian Studies in University of Illinois at Chicago.) Lituanistika pasaulyje šiandien: darbai ir problemos, Vilnius: Baltos lankos, 1998, 82–86.

 31. “Laiškas redaktoriui. Apie lietuvius abipus Atlanto.” (A Letter to Editor. On Lithuanians on Both Shores of Atlantic Ocean.) Naujasis židinys (Aidai) 3, 1998, 109–110.

 32. “Juozapo Čiuldos atminimui.” (In memoriam of Juozapas Čiulda.) Aitvarai 8, 1998, 112–114.

 33. “Giedrius Subačius ir ‘Gyvųjų turtų’ paroda Čikagoje.” (Giedrius Subačius and ‘Living Treasures’ exhibition in Chicago.) Interview with Giedrius Subačius, interviewers Dalia S. Anysienė and Laima Petrauskaitė-VanderStoep. Draugas (Saturday supplement) 2 May, 1998, 1–2, 4.

 34. “Į Čikagą atvyksta italas baltistas Pietro U. Dini.” (Italian Linguist Baltist Pietro U. Dini Arrives to Chicago.) Draugas (Saturday supplement) 18 Jul., 1998.

 35. “Kalba.” (Language.) Lietuva. Praeitis, kultūra, dabartis, Vilnius: Baltos lankos, 1999, 22.

 36. “Lithuanian Language,” Lithuania. Past, Culture, Present, Vilnius: Baltos lankos, 1999, 22.

 37. “Įdomiausia kurti naujus dalykus.” (The Most Interesting Thing Is to Create Something New.) Interview with Giedrius Subačius, interviewer Lina Biekštaitė, Gimtoji Kalba 6–8, 2000, 28–32.

 38. “Kultūrų stiprybė – įvairovė.” (The Stronghold of Cultures—Diversity.) Interview with Giedrius Subačius, interviewer Danutė Mukienė, Žemaičių žemė 3, 2000, 16–18.

 39. “A Guide to Writing Letters in Lithuanian,” Protėviai: Forefathers 2, 2000, 6–7.

 40. “2001 09 11. Refleksijos.” (Reflections on September 11, 2001.) Dialogas 34(487), 21 Sep., 2001, 1, 8.

 41. “Lietuvių kalbos institutui sužibo viltis išlikti.” (A Hope to Survive for the Research Institute of Lithuanian.) Interview with Giedrius Subačius, interviewer Aida Murauskaitė, Respublika 9 Jan., 2002, 1, 18.

 42. “Pagauti žodį už uodegos.” (To Catch a Word by the Tail.) Interview with Giedrius Subačius, interviewer Renata Baltrušaitytė, Veidas 20 June, 2002, 42.

 43. “Jau reikėtų, kad greta kalbininko dirbtų informatikas (1).” (We Need Already a Programmer to Work at a Side of a Linguist [1].) Interview with Giedrius Subačius, interviewer Gediminas Zemlickas, Mokslo Lietuva (6) 20 Mar., 2003, 3.

 44. “Naujuose rūmuose – naujovių siekis (2).” (Direction twoard Innovation in the New Building [2].) Interview with Giedrius Subačius, interviewer Gediminas Zemlickas, Mokslo Lietuva (7) 3 Apr., 2003, 2.

 45. “20 tomų vaistų nuo tautinio komplekso.” (Twenty Volumes of Remedy against National Inferiority Complex.) Interview with Giedrius Subačius, interviewer V. Jauniškis, Kauno diena 15 June, 2002.

 46. “Kuo skiriasi garsų ir rašto ženklų kalba (3).” (What is the Difference between the Spoken and the Written Language [3].) Interview with Giedrius Subačius, interviewer Gediminas Zemlickas, Mokslo Lietuva (8) 17 Apr., 2003, 2.

 47. “Kalbotyra.” (Linguistics.) Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros problemos (Social Sciences and the Humanities in Lithuania: a Break-Through Strategy for a Knowledge-Based Society), sud. Giedrius Viliūnas, Vilnius, LII, 2004, 150–158.

 48. “Skirtingas funkcijas atliekantis žodynas.” (The dictionary of Different Functions.) Interview with Giedrius Subačius about Stefano M. Lanza's dictionary, interviewer Gediminas Zemlickas, Mokslo Lietuva (13) 1 July, 2004, 9.

 49. “Išorinės kalbos istorijos lubos.” (The Ceiling of the External History of Language.) Archivum Lithuanicum 7, 2005, Wiesbaden: Harrassowitz, 339–343.

 50. “Suradau nišą ir ją užpildžiau.” (I Have Found a Niche and Filled it up.) Interview with Giedrius Subačius, interviewer Dalia Cidzikaitė, Amerikos Lietuvis 4 Mar., 2006, 1, 17.

 51. “Linguist Explores 'The Jungle' ,” Interview with Giedrius Subačius, interviewer Suzanne Hanney, StreetWise (Chicago) 22–28 Mar., 2006.

 52. “Literary Sleuth Hhunts through ‘The Jungle’,” Interview with Giedrius Subačius, interviewer Tom McNamee, Chicago Sun-Times 3 Apr., 2006, 2, 20.

 53. “Lithiuanian Scholar, Literary Detective Giedrius Subacius,” Interview with Giedrius Subačius, interviewer Lisa Stodder, UIC News 26 Apr., 2006, 2.

 54. “Nauja PLB Lituanistikos katedros magistrė.” (New Master [Elizabeth Novickas] in Lithuanian Studies in University of Illinois at Chicago.) Draugas 10 May, 2006, 7.

 55. “Lietuviai Džiunglėse. Ekskursija į Upton Sinclair aprašytas lietuviškas vietas Chicagoje.” (Lithuanians in the Jungle. A Field Trip to the Lithuanian Sites that Were Described by Upton Sinclair.) Draugas 6 May, 2006, 3.

 56. “Lietuvių kultūros kursas PLB Lituanistikos katedroje Illinojaus universitete Chicagoje.” (Course of Lithuanian Culture in University of Illinois at Chicago.) Draugas 20 May, 2006, 4, 5.

 57. “PLB lituanistikos katedroje Aurelija Tamošiūnaitė išlaikė magistro egzaminus.” (Aurelija Tamošiūnaitė Has Passed Her Master Exam in University of Illinois at Chicago.) Draugas 10 May, 2007, 12.

 58. “Pietro Dinio žiedas Lietuvai.” (Pietro Dini's Ring to Lithuania.) Literatūra ir menas 16 June, 2007.

 59. “Problema – ne sukurti naujadarą, o jį prigydyti.” (Problem Is the Implementation and not the Production of a Neologism.) Draugas 8 Aug., 2007, 5.

 60. “PLB Lituanistikos katedroje dėstytojauja profesorė Violeta Kalėdaitė.” (Professor Violeta Kalėdaitė Teaches for the Endowed Chair in Lithuanian Studies.) Draugas 1 Nov., 2007, 10.

 61. “A Unique Language. The Oldest Living Indo-European Language Finds Its Place in the Modern World,” Lithuania in the World 5, 2007, 18–21.

 62. “Privačios (asmeninės) bendrinės lietuvių kalbos duomenų bazė.” (Database of Private Standard Lithuanian.) Draugas 12 Apr., 2008, 4, 13.

 63. “PLB Lituanistikos katedros šiandiena.” (Today of Lithuanian Studies in UIC.) Draugas (Saturday Supplement) 7 June, 2008, 1, 5.

 64. “G.Subačius: rusų kalbos įtaka lietuvių kalbai didesnė nei anglų.” (G. Subačius: Influence of Russian on Lithuanian is Stronger than of English.) Interview with Giedrius Subačius, interviewer Mindaugas Jackevičius, DELFI interneto vartai 30 June 2008 (http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=17570907).

 65. “Muckraker – Upton Sinclair's Lithuanian Jungle,” English Translation by Gloria Kivytaitė-O'Brien, Lithuanian Heritage, July–August, 2008, 16–18.

 66. “Šiaurės Amerikos kalbos mokslų istorijos asociacijos konferencija Čikagoje (2008 m. sausio 4–5 d.).” Archivum Lithuanicum 10, 2008, 363–370.

 67. “PLB Lituanistikos katedros būklė Illinojaus universitete Čikagoje.” (The Plight of the Endowed Chair in Lithuanian Studies in UIC.) Draugas 7 Feb., 2009, 5.

 68. “Nuo susigūžusio turisto iki vietinio žmogaus: prof. R. Richards PLB lituanistikos katedroje.” (From a Crouched Tourist to the Insider: Prof. R. Richards Visits Endowed Chair in Lithuanian Studies.) Draugas 20 Feb., 2009, 8.

 69. “Another View. How students of diverse ethnic backgrounds see Lithuanian culture.” Lithuanian Heritage, January– February, 2009, 22–26.

 70. Aurelija Tamošiūnaitė and G.S. “Asmeninės lietuvių kalbos duomenų bazė.” (Database of Private Lithuanian Language.) Gimtoji kalba 2, 2009, 3–5.

 71. “Dar kartą apie PLB Lituanistikos katedrą UIC.” (Once Again about the Endowed Chair in Lithuanian Studies in UIC.) Draugas 15 Apr., 2009, 5.

 72. “Gintauto Vėžio ekslibrisai. Rinkinio pristatymas Newberry bibliotekoje Čikagoje.” (Book Plates of Gintautas Vėžys. Presentation of the Collection in Newberry Library in Chicago.) Draugas (Saturday supplement) 18 Apr., 2009, 5.

 73. Aurelija Tamošiūnaitė and G.S. “History in Private Letters.” Lithuanian Heritage, March–April, 2009, 12–13.

 74. “Aurelijos Tamošiūnaitės daktaro egzaminai PLB Lituanistikos katedroje.” (Preliminary Examination of Aurelija Tamošiūnaitė at Endowed Chair in Lithuanian Studies.) Draugas 24 Apr., 2009, 10.

 75. “Lietuvių – svarbiausias žodis.” (The Most Important Word – Lithuanian.) Interview with Giedrius Subačius, interviewer Neringa Lašienė, Atgimimas (22) 3–9 July, 2009, 3, 9.

 76. “Kalbininkas: lietuvių kalbai krizė negresia.” (Crisis Does not Threaten Lithuanian.) Interview with Giedrius Subačius, interviewer Reda Gilytė, DELFI interneto vartai 4 Aug., 2009 (http://www.delfi.lt/archive/print.php?id=23423701).

 77. “Ketvirtis amžiaus PLB Lituanistikos katedrai.” (Quarter of a Century to the Endowed Chair in Lithuanian Studies.) Draugas 16 Sep., 2009, 4.

 78. “Kirilicai pritapti nebuvo galimybių.” (Cyrillic Script Had no Chances to be Adopted.) Interview with Giedrius Subačius, interviewer Gediminas Cibulskis, 15 Min 7 May, 2010, 1, 4.

 79. “Saulius Ambrazas (1957–2010).” (Obituary of Saulius Ambrazas.) Baltu filoloģija 19(1–2), 2010, Rīga, 153–155.

 80. “News from the Chair of Lithuanian Studies, University of Illinois at Chicago.” AABS Newsletter, January 2011, 7.

 81. “Ar lietuvių kalbos baimė yra mūsų prioritetas?” (Is the Fear of Lithuanian Our Priority?) Lietuvos ryto interneto portalas, 27 Mar., 2011.

 82. “ 'Paketinimas geresnio pradėjimo su išminties padrūtinimu' 1.” ('The Initiation of a Better Intention with Enforced Deliberation' 1.) Mokslo Lietuva 8 Sep., 2011.

 83. “PLB Lituanistikos katedra: žiupsnis nesenos istorijos.” (Endowed Chair in Lithuanian Studies: a Thimbleful of Recent History.) Draugas 15 Sep., 2011, 2.

 84. “ 'Paketinimas geresnio pradėjimo su išminties padrūtinimu' 2.” ('The Initiation of a Better Intention with Enforced Deliberation' 2.) Mokslo Lietuva 6 Oct., 2011.

 85. “PLB Lituanistikos katedroje lietuvių kalbotyros disertaciją apsigynė Aurelija Tamošiūnaitė.” (Endowed Chair in Lithuanian Studies: Aurelija Tamošiūnaitė defended Dissertation in Lithuanian Linguistics.) Draugas 15 Oct., 2011, 4.

 86. “Su UIC tariamasi dėl lietuvių kalbos dėstymo.” (Negotiation with UIC about the Lithuanian Courses.) Draugas 20 Oct., 2011, 1.

 87. “AABS tarybos posėdis UIC.” (The AABS Board Meeting at UIC.) Draugas 25 Oct., 2011, 10.

 88. “ 'Paketinimas geresnio pradėjimo su išminties padrūtinimu' 3.” ('The Initiation of a Better Intention with Enforced Deliberation' 3.) Mokslo Lietuva 27 Oct., 2011, 7–8.

 89. “The Global Baltics: The Next Twenty Years. The 23rd AABS conference/University of Illinois at Chicago (April 26–28, 2012).” AABS Newsletter, January 2012, 3–4.

 90. “PLB Lituanistikos katedroje UIC lankėsi švietimo ministras G. Steponavičius.” (The Ministrer of Education G. Steponavičius Has Visited The Endowed Chair in Lithuanian Studies at UIC.) Draugas 15 Mar., 2012, 9.

 91. “23-iosios AABS konferencijos atidarymas ir kiti renginiai. AABS konferencija vyks University of Illinois at Chicago balandžio 26–28 d.” (The Opening and other Events of the 23-rd Conference of AABS. The AABS Conference will Take Place at the University of Illinois at Chicago, April 26–28, 2012.) Draugas 15 Apr., 2012, 4.

 92. “Neeilinė mokslininkų ir politikų konferencija vėl grįš prie Baltijos šalių politikos, kultūros, istorijos bei kalbotyros.” (A Special Conference of Scholars and Politicians Will Return to the Politics, Culture, History, and Linguistics of the Baltic countries.) Interview with Giedrius Subačius, interviewer Giedrė Vencius, Amerikos Lietuvis 19 Apr., 2012, 1, 9, 17.

 93. “PLB Lituanistikos katedroje UIC atidaromi Lietuvių kalbos kursai.” (The Endwed Chair in Lithuanian studies at UIC Opens Language Courses of Lithuanian.) Draugas 26 May, 2012, 5.

 94. “Baltijos studijų asociacijos 23-iajai konferencijai Čikagoje pasibaigus.” (The 23rd AABS Conference Is Over.) Draugas 29/31 May, 2012, 14.

 95. “Kalbininkas: lietuvių kalba keisis – svarbu, kad pavadinimas išliktų.” (A Linguist: the Lithuanian Language Will Change, Most Important Is to Keep Its Name.) Interview with Giedrius Subačius, interviewer Mindaugas Jackevičius, DELFI interneto vartai Aug. 19, 2012 (http://www.delfi.lt/archive/print.php?id=59329637).

 96. “Knyga, pakeitusi JAV: apie vargstančius lietuvius ir dešras su žiurkiena.” (The Book that Changed the US: about Poor Lithuanians and Sausages with Rats.) Interview with Giedrius Subačius, interviewer Mindaugas Jackevičius, DELFI interneto vartai 4 Sep., 2012 (http://www.delfi.lt/archive/print.php?id=59442873)

 97. “Knyga, pakeitusi JAV: apie vargstančius lietuvius ir dešras su žiurkiena.” (The Book that Changed the US: about Poor Lithuanians and Sausages with Rats.) Interview with Giedrius Subačius, interviewer Mindaugas Jackevičius, Draugas 2 Oct., 2012, 6.

 98. “Be Vasario 16.“ (Without the February 16th.) JAV LB Švietimo tarybos naujienlaiškis, 2013 vasaris, 1.

 99. “Latino vs. Cirillico. L’epoca della proibizione della stampa in caratteri Latini (1864-1904).” Letteratura Lituana. Quaderni del Premio Letterario Giuseppe Acerbi 14, Gilgamesh edizioni, 2013, 72–74.

 100. “Nota su Simonas Daukantas.” Letteratura Lituana. Quaderni del Premio Letterario Giuseppe Acerbi 14, Gilgamesh edizioni, 2013, 75–76.

 101. “Lituanistikos studijų ugdymas Ilinojaus universitete Čikagoje.” (Development of the Lithuanian Studies at the University of Illinois at Chicago.) Draugas 5 June, 2014, 7.

 102. “PLB Lituanistikos katedros veikla ir renginiai.” (The Activities and Events of the Lithuanian Endowment at UIC.) Draugas 9 Sep., 2014, 5.

 103. “Gyvenimo stilius: Giedrius Subačius.” (Style of Life: Giedrius Subačius.) Interview with Giedrius Subačius, interviewer Giedrė Vencius, Amerikos lietuvis 75; 25 Sep., 2014, 12–13, 17.

 104. “Lietuviškasis dėmuo pasaulio kalbų įvairovėje.” (Lithuanian Constituent in the Diverse Multilingual World.) Interview with Giedrius Subačius, Kultūros barai 9, 2014, 36–40.

 105. “Rašytojas ir režisierius Vytautas V. Landsbergis PLB Lituanistikos katedroje." (Writer and Filmmaker Vytautas V. Landsbergis Visits the Lithuanian Endowment at UIC.) Draugas 15 Nov., 2014, 11.

 106. “AABS taryba lankėsi Čikagoje.” (AABS Board Has Visited Chicago.) Draugas 17 Nov., 2014, 6.

 107. “PLB Lituanistikos katedroje lankėsi Edukologijos universiteto studentės iš Vilniaus.” (Students of Vilnius Educological University Visit the Lithuanian Endowed Chair.) Draugas 27 Jan., 2015, 11.

 108. “L. Vaicekauskienės paskaitos PLB Lituanistikos katedroje Čikagoje.” (Lectures of L. Vaicekauskienė at the Lithuanian Endowed Chair in Chicago.) Draugas 25 Apr., 2015, 4.

 109. “Mikas Vaicekauskas apie Kristijoną Donelaitį.” (Mikas Vaicekauskas on Kristijonas Donelaitis.) Draugas 30 Apr., 2015, 11.

 110. “In Memoriam: Vincas Urbutis (1929–2015).” Archivum Lithuanicum 17, 2015, 411–415.

 111. “Filmas „Pabaltijo universitetas” pristatytas Lituanistikos katedroje Čikagoje.” (Film “Baltic University” Was Introduced at Lithuanian Endowment in Chicago.) Draugas 1 Mar., 2016, 4.

 112. “Upton Sinclair romano „Džiunglės” renginys Jane Addams Hull-House Ilinojaus universitete Čikagoje.” (An Event about Upton Sinclair’s Novel “The Jungle” at The Jane Addams Hull-House at the University of Illinois at Chicago.) Draugas, 19 Apr., 2016, 9.

 113. “Pasivaikščiojimas po romano vidų” (A Walk inside a Novel.) Draugas, 30 Apr., 2016, 1, 7.

 114. “Measuring Language Change.” Passport 1, 2016, Vilnius, 272.

 115. “Nustebsite sužinoję, kad ši lietuviška raidė neturi analogų pasaulyje.” Lietuvos rytas (lrytas.lt), January 26, 2017: http://kultura.lrytas.lt/istorija/

 116. “Profesorius Giedrius Subačius: Viena lietuviška raidė neturi analogų pasaulyje” (Professor Giedrius Subačius: One Lithuanian Letter Doesn’t Have Analogues in the World), January 31, 2017: http://lietuvosdiena.lrytas.lt/.

 117. “Pamatuoti kalbos pokyčius.” (To Measure language change). Passport 1 (Lithuanian version), 2017, Vinius, 272.

 118. “Naujų mokslo metų pradžia PLB Lituanistikos katedroje Čikagoje” (The Beginning of the New Academic Year for the Lithuanian Endowement in Chicago.) Draugas, 16 Sep., 2017, 7.

 119. G.S. and Loreta Vaicekauskienė, “Ar reikia Valstybinės kalbos bastilijos” (Do We Need the State Bastile of the Lithuanian Language.). Kultūros barai 10, 2017, Vilnius, 53–59.

 120. “Kamanos sakytinei kalbai.” (A Bridle for the Spoken Language.) Kultūros barai 10, 2017, Vilnius, 25–28.

 121. G.S., and Pēteris Vanags, “Žodžio valstybė atsiradimas” (The Origin of the Word Valstybė ‘State’.) Už visą auksą brangesnė laisvė! Parodos katalogas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, 11–22.

 122. G.S., and Pēteris Vanags, “Etymology of the Word Valstybė ‘State, Polity’, Už visą auksą brangesnė laisvė! Parodos katalogas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, 23–32.

 123. “K. Vaitkutės paskaita Lietuvių kultūros studentams PLB Lituanistikos katedroje Čikagoje.” (A Lecture by K. Vaitkutė to the Students of Lithuanian Culture at the LWC Endowed Chair for Lithuanian Studies in Chicago.) Draugas, 17 April, 2018, 4.

 124. “Ekskursija po ‘Džiunglių’ vietas.” (The Field Trip through the Locations of ‘The Jungle’.) Draugas, May 1, 2018, 4.

 125. “Lietuvių kalba: nepatogus unikalumas.“ (The Lithuanian Language: Inconvenient Uniqueness.) Passsport: Lietuvos tapatybė vakar, šiandien, rytoj 2, 2018, pp. 94–109. (May 2018.)

 126. “VLKK 'priemonių plano projektas' – abejotina kalbos politikos paslauga visuomenei.“ (The “Project of the Plan for the Means” by the Lithuanian Language Commission—Dubious Language Policy Service for Community.) 15 min., August 29, 2018: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/loreta-vaicekauskiene-giedrius-subacius-vlkk-priemoniu-plano-projektas-abejotina-kalbos-politikos-paslauga-visuomenei-500-1020476

 127. Marijus Gailius, „Kaip Simonas Daukantas slapta nuo rusų Lietuvos istoriją nurašinėjo“, interviu su G.S.). (The way Simonas Daukantas was copying Lithuanian History secretly from the Russians; interview with G.S.) 15 min., 2018 11 06. https://www.15min.lt/kultura/naujiena/asmenybe/kaip-simonas-daukantas-slapta-nuo-rusu-lietuvos-istorija-nurasinejo-285-1055258?all#print&copied

 128. “In memoriam: Zigmas Zinkevičius (1925–2018)”. Archivum Lithuanicum 20, 2018, 413–418.

 129. Asta Borusevičiūtė, “Skirta vaikams, bet tinka ir suaugusiesiems” (It Is Intended for Children, but Pertains to Adults too; iinterview with G.S. about history of Lithuanian letters.) Pasaulio lietuvis, February 2019, 30–31.

 130. “Seimo narys V. Juozapaitis susitiko su Lituanistikos katedros studentais.” (Parliament Member V. Juozapaitis met with the Students of Lithuanian Culture.) Draugas, February 26, 2019, 4.

 131. “Lithuanian Language: An Inconvenient Uniqueness,” Passport 2, 2019, 94–109.

 132. “Bendrinės lietuvių kalbos demotikavimo etapas.” (Phase of Demotization of Standard Lithuanian.) Kultūros barai 5, 2019, 8–11.

 133. “Habilituotas filologijos mokslų daktaras: ‘Jei panevėžiškiai paskelbs, kad jų tarmė yra kalba – aš džiaugsiuosi’.” (Habilitated Doctor of Philology: “If People of Panevėžys Will Declare that They Speak a Language Rather Than a Dialect—I will Be Happy.). 15 min., July 28, 2019.

 134. “Prof. G. Subačiui rūpi lietuvių kalbos istorijos užkaboriai.” (Prof. Giedrius Subačius Is Interested in Nooks and Crannies of the Lithuanian Language.) Draugas, July 30, 2019, 1, 4–5.

 135. “Prof. G. Subačius: sinonimai – kalbos stiprybė.“ (Prof. G. Subačius: Synonyms—Strength of a Language.) Bernardinai.lt, Aug. 16, 2019.

 136. “Pokalbis su filologu G. Subačiumi: kaip atsirado bendrinė lietuvių kalba ir kodėl turime Ė, bet praradome W?” (Conversation with Prof. G. Subačius: What Were the Origins of Standard Lithuanian and Why We do Have a Letter Ė but not W?). 15 min., Sep. 7, 2019.

 137. “In memoriam: Susitikimai su Williamu R. Schmalstiegu (1929–2021).” (In Memoriam: Meetings with William R. Schmalstieg (1929–2021)). Archivum Lithuanicum 23, 2021, 397–404. doi.org/10.33918/26692449-23014.

 138. Susitikimai su Williamu R. Schmalstiegu.” (Meetings with R. Schmalstieg). Draugas, January 22, 2022, 1, 3, 5.

 139. “Lithuanian is Among the 100 Strongest Languages of the World.” Bridges, 2022, 46(1), January/February, 3–8.

 140. “PLB Lituanistikos katedroje: Rašytojo (Gordon Mott) ir jo herojaus (Dariaus Žerūno) susitikimai Čikagoje.” (At the Endowed Chair of Lithuanian Studies at UIC: Meeting the writer Gordon Mott and his Character Darisu Žerūnas.) Draugas, April 14–16, 2022, 4.

 141. “Ekskursija buvusiose Čikagos skerdyklose. Kelionė rašytojo Upton Sinclair ir jo herojaus Jurgio pėdsakais.” (A Field Trip to the Chicago Stockyards: In Footsteps of writer Upton Siclair’s Character Jurgis.) Draugas, April 21, 2022, 11.

 142. “Ekskursija į Upton Sinclair 'Džiungles'.“ (A Field Trip into „The Jungle“ of Upton Sinclair.) Draugas, November 10, 2022, 4.